26.09.2017

Veliký a mocný Bože, který stojíš ve slově a v milosrdenství, neber na lehkou váhu všechno to trápení, které na nás dolehlo.
Nehemjáš 9,32 (SNC)

Bartimeus křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého a řekli mu: „Vzchop se, vstaň, volá tě!“
Marek 10,48–49