gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

HODNOTY

 
 

Jednota bratrská bohatě čerpá inspiraci ze své historie a po vzoru svých otců usiluje o církev vybudovanou na apoštolském a prorockém základu. V průběhu svého vývoje rozvinula svou vizi na pěti základních hodnotách:

•  Navázání na apoštolské kořeny – volbu svých představitelů uskutečňujeme podle jejich vnitřní autority dané zralostí, pokorou a schopností umět nahlédnout do aktuálních Božích záměrů.
•  Autenticita – věrohodnost života, který je plně integrován v Kristu.
•  Život ve Smlouvě – tělo Kristovo, církev, o sebe navzájem pečuje. V inspiraci ze života našich otců, kteří v historii uzavřeli s Bohem dvě zásadní smlouvy (jednu v roce 1464 na horách rychnovských a druhou v roce 1727 v saském Ochranově), jsme Smlouvu s Hospodinem obnovili 17. listopadu 2003. Je to smlouva mezi Bohem a jeho lidem, který se opětovně zavazuje plně následovat Ježíše Krista. Text smlouvy si můžete přečíst zde. Ze smlouvy mimo jiné vyplývá starost o sebe navzájem, napomínání a povzbuzování, proto je každému členovi poskytnuta pastýřská péče – včetně správců sborů i vedení církve. Uplatňuje se zde milostná kázeň, při které jsou napomínány zjevné a doložené poklesky jednotlivých členů tak, aby byli povzbuzováni k nápravě. Kázeň napomáhá k tomu, aby si příslušný člen mohl uvědomit svůj omyl a mohl opět narovnat směřování svého života.
•  Zaměření na potřeby společnosti – vedle osobní služby v rámci jednotlivých sborů, také vytváříme aktivity, které jsou otevřené pro naše sousedy a spoluobčany (mateřské a základní školy, mateřská a rodinná centra, diakonie, nízkoprahová, volnočasová centra, atd.). Rozvíjíme především aktivity, které se týkají různých generací i vztahů mezi nimi. Pro tuto činnost generujeme z naší členské základny dobrovolné spolupracovníky. Jednota bratrská spojuje zvěst evangelia s praktickou službou.
•  Nesení obrazu Ježíše Krista namísto budování denominace – naší prioritou je, aby lidé skrze nás poznali Toho, kdo je zachránil, a ne, aby byli pouze získáváni do církevní organizace. Místní sbor nese na sobě obraz Těla Kristova, kde Hlavou je sám Ježíš Kristus. Proto jsou všichni členové zapojováni do služby celého sboru, kde každý uplatňuje svou originalitu a všichni ruku v ruce na sobě zjevují Kristův život v jeho rozmanitosti i ve společné jednotě.
S ohledem na tyto hodnoty neusilujeme o zvyšování počtu členů v církvi, ale o proměnu naší společnosti. Naše členská základna není velká, ale svou službou získáváme stále více přátel a stálých hostů.
Jednotlivé sbory se skládají z členů, kteří mají celým svým způsobem života vydávat svědectví o Bohu, kterého náš národ již vlastně nezná. Život, na kterém je vidět zásadní změna, nese určitou známku vnitřní autority, a teprve potom je zvěstování radostné zprávy o vykoupení a záchraně člověka věrohodné. Jedině tak mohou lidé v naší blízkosti objevit tajemství evangelia. V tom také vidíme naplnění našeho misijního poslání. Od svých členů očekáváme, že se budou podílet na křesťanské výchově svých dětí a na duchovní a praktické službě ve svém domácím sboru. Důraz klademe na duchovní dospělost v Kristu.

Pokud se někteří z přátel a hostů chtějí stát součástí života této církve, a projeví-li se na nich znaky vítězného kristovského života, jsou pokřtěni a přijati za členy. Přijetí do sboru se děje veřejným vyznáním víry a slibem před sborem. Pokřtěni jsou ti, kteří si uvědomují svou lidskou bezmoc a porozumí tomu, že život v moci Svatého Ducha nemohou vypůsobit z vlastní síly, ale poddáním se Jeho autoritě, vládě a vlivu. Narozené děti jednotlivých členů jsou obvykle svými rodiči přinášeny do společného shromáždění k požehnání. Rodiče při požehnání slibují, že své děti budou odpovědně vychovávat. Křest jiných křesťanských církví je uznáván. Večeře Páně bývá vysluhována pouze členům žijícím v místním sboru.

 

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty